fbpx

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden als pdf bestand.

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s of events,

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat mijn en jouw rechten en plichten zijn. Mocht er een probleem zijn waarover je in deze Algemene Voorwaarden niets kan vinden, neem dan alsjeblieft contact met mij op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Definities

 • Ik: Kirsten Burg-Lehmkuhl en haar eenmanszaak Simplusity, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75523639, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die deelneemt aan een van mijn programma’s of events, of die mij inhuurt voor het verzorgen van een event.
 • Programma’s of events: alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou of jouw klanten, zowel online als offline, individueel of in groepsverband.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Ik doe een aanbod op mijn website https:/simplusity.com en social media kanalen, in e-mails en advertenties of op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 • De prijzen zijn altijd exclusief BTW.

Voorwaarden deelname

Mij diensten zijn bedoeld voor zakelijke klanten. Wanneer je (nog) geen eigen bedrijf hebt, kun je ook als particulier deelnemen aan mijn programma’s en events.

De consumentenrechten die je als particulier geniet zoals het herroepingsrecht van 14 dagen, sluit ik expliciet uit. Toch zal ik in voorkomende gevallen proberen jouw (financiële) schade zo veel mogelijk te beperken. Hoe en in welke mate, zal ik zelf bepalen.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, of in het geval van een online aankoop via mijn website wanneer je (de eerste termijn van) het totaalbedrag betaald hebt.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garanties over het bereiken van jouw beoogde resultaat, omdat dit ook een inspanning van jouw kant vergt waar ik geen invloed op heb.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren, bijvoorbeeld door het laten faciliteren van een masterclass door iemand anders dan mezelf.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 • Op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Programma’s of events

 • Je kunt offline en online programma’s en/of events bij mij volgen, waarvan sommige gratis.
 • Toegang tot een programma of event is persoonlijk. Je mag de inloggegevens en de materialen uit het programma dus niet met anderen delen. Ook offline sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Om een programma of event online te kunnen volgen, moet je een internetverbinding hebben. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programmaonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma of event kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest, tenzij anders aangegeven. Wanneer persoonlijke begeleiding onderdeel is van het programma dat je bij mij volgt, spreken we samen de data en tijdstippen voor de begeleiding af.

Annulering

 • Gratis annulering van een programma nadat je betaald hebt is niet mogelijk. Wel kunnen we in goed overleg jouw startdatum van een traject of aan een programma aanpassen als dat redelijkerwijs mogelijk is.
 • Als je een ticket hebt gekocht voor een event en je kunt er toch niet bij zijn, krijg je geen geld terug, maar je kunt wel iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef in dat geval zijn/haar naam door aan mij.
 • In voorkomende gevallen zal ik proberen jouw (financiële) schade zo veel mogelijk te beperken. Hoe en in welke mate, zal ik zelf bepalen.

Vergoeding en Betaling

Je betaalt volgens afspraak:

 • Als je van mij een product of dienst afneemt op een andere wijze dan een online aankoop via mijn website, dan betaal je de factuur binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum, en in ieder geval vóór de (start-)datum van het programma of event.
 • Als wij een betaling in termijnen overeengekomen zijn, dan betaal je iedere factuur binnen 14dagen vanaf de factuurdatum totdat het totaalbedrag is voldaan.
 • Je ontvangt de factuur / facturen van mij per e-mail.
 • Als je besluit te stoppen met een programma of traject, dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma of traject. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

Zoals onder de sectie “Annulering” gemeld, zal ik proberen jouw (financiële) schade zo veel mogelijk te beperken. Hoe en in welke mate, zal ik zelf bepalen.

Aansprakelijkheid

 • Ben je niet tevreden over een door mij geleverde dienst, geef dit dan tijdig aan. Dan proberen we samen in goed overleg een oplossing te vinden.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van jouw keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.
 • Ik ben alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 • Mijn aansprakelijkheid gaat in dat laatste geval niet verder dan de kosten die je hebt betaald voor deelname aan of het laten faciliteren van een door mij verzorgd programma of event.

Intellectueel eigendomsrechten

 • Ik heb het intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van mijn website social media kanalen, programma’s en events. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier online of offline mag gebruiken of verspreiden.
 • Korte citaten van mijn inhoud met bronverwijzing vind ik wel goed.
 • Twijfel je of wil je meer dan een kort citaat delen, mail jouw vragen of wensen naar kirsten@simplusity.com. Dan overleggen we samen wat mogelijk is.

Vertrouwelijke informatie en Privacy

 • Als je een programma bij mij volgt, deel je misschien vertrouwelijke informatie met mij. Je kunt erop rekenen dat ik zeer vertrouwelijk met die informatie omga. Ik zal die dus niet zomaar met anderen delen. Dat wil zeggen dat ik geen informatie deel, tenzij je mij toestemming hebt gegeven om die gegevens wel met anderen te delen, als de informatie al openbaar is of als de wet bepaalt dat ik die gegevens moet delen.
 • Ik zorg ervoor dat ook personen die ik inhuur voor het uitvoeren van een opdracht, zich aan deze afspraken houden.
 • Daarnaast verwacht ik ook van jou dat je informatie van mededeelnemers niet deelt met anderen en deze vertrouwelijk houdt.
 • Hoe ik met jouw privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring: https://simplusity.com/privacy-cookie-beleid/

Film-, foto- en geluidopnames

 • Ik maak van de meeste events (online en offline) beeldopnames. Deze opnames kan ik in de online leeromgeving of Facebook-groep delen, zodat de deelnemers de beelden kunnen terugkijken. Ook kan ik de beelden verwerken in trainingsmateriaal en nieuwe programma’s waarin kennis wordt aangeboden.
 • Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden voor trainingsmaterialen of nieuwe programma’s, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens online kennissessies je beeld en geluid uit te zetten, of om bij offline events een plek in te nemen buiten het bereik van de camera. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers van andere programma’s mag tonen op afgeschermde websites of platformen.
 • Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden, ook al ben je herkenbaar in beeld.
 • Als ik de opnames ruimer wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor mijn website of social media, zal ik vooraf persoonlijk je toestemming vragen.
 • Maak je zelf foto’s op een event of bijeenkomst en wil je die delen op social media? Dan ga ik ervan uit dat je checkt of iedereen die op de foto’s staat hiermee akkoord is. Zo ja, dan mag je de foto’s plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om zelf video- of geluidsopnames te maken en te delen van de programma’s events die je bijwoont. Wil je dit wel? Vraag dan altijd eerst toestemming aan mij.

Wijzigingen

 • Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wanneer ik wijzigingen aanbreng die jou raken, zal ik je uiterlijk 14 dagen voor ingang van de gewijzigde algemene voorwaarden daarvan op de hoogte stellen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 06-09-2021.

Heb je nog vragen?

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft weten door te mailen naar kirsten@simplusity.com.

Kirsten Burg-Lehmkuhl

Simplusity – Krulbolruwe 24 – 6218 RE Maastricht – +31 6 3080 0467

kirsten@simplusity.comhttps://simplusity.com – KvK 75523639 – BTW NL002297293B83